PAYLAŞ

Amaç ve Yapısı

AMAÇ

Dernek, sigorta eksperleri arasında mesleki dayanışmayı sağlamak ve mesleğin gelişmesine hizmet etmek amacı ile kurulmuştur.

GÖREVLERİ

1- Sigorta eksperlerinin hak ve menfaatlerini korumak, bu maksatla gereğinde resmi daireler, sigorta şirketleri ve ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak,

2- Sigorta eksperlerinin sigortacılıkla ilgili yasalara, Sigorta Eksperleri Yönetmeliği'ne, eksperlik etik kurallarına ve diğer ilgili mevzuata uygun hareket etmelerini sağlamak ve bu konuda gerekli girişim ve işlemlerde bulunmak,

3- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

4- Eksperlerin bilgi ve becerilerini artırmak için kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, bu konularla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak,yeni eksperlerin yetişmesini sağlayacak girişimlerde bulunmak ve staj müessesesinin amacına uygun işlemesini sağlamak için gerekli yardımlarda bulunmak,

5- Üyelerin sigorta ve ekspertiz konusunda karşılaşacakları sorunlarda onlara yardımcı olabilecek hizmetlerde bulunmak,

6- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

7- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

8- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

9- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

10- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

11- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

12- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

14- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

15- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

16- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

17- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle, kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, ihtiyaç sahibi üyelere yardımda bulunmak,

18- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

19- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Sigorta eksperliği mesleğinin saygınlığını korumak amacıyla, derneğe üye olsun olmasın, sigorta eksperliği mesleğini icra edenler arasında mesleğin onur ve itibarını zedeleyecek davranışlar içinde olduğu ihbar veya tespit edilenler ile yasal mevzuata ve meslek etiğine aykırı davranışları tespit edilenler hakkında edindiği bilgileri Sigorta Eksperleri İcra Komitesi'ne ve diğer kurumlara bildirmek, sonuçları takip etmektir.

Bu sayfa en son 8.07.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ