PAYLAŞ

Tüzük

TÜRKİYE SİGORTA EKSPERLERİ DERNEĞİ (TÜSED)

TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: "Türkiye Sigorta Eksperleri Derneğidir.

Derneğin merkezi İstanbul'dur.

Dernek yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

Dernek 1935 yılında, (tamamı vefat etmiş bulunan) İhsan Tavas, Hikmet Koyunoğlu, Şemsettin Sunol, Nihat Kadir Sertel ve Raif Uğurlu tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Kurucuların tamamı Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindedir.

Başlangıçta Derneğin adı "Türkiye Sigorta Eksperleri Cemiyeti” iken sonradan "Sigorta Eksperleri Derneği” olarak değiştirilmiş, T.C. İçişleri Bakanlığı’ nın 27/07/2018 Tarih ve 3590 sayılı olurları ile de "Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği” olmuştur.

Dernek logosunun şeklini Yönetim Kurulu belirler.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, sigorta eksperleri arasında mesleki dayanışmayı sağlamak ve mesleğin gelişmesine hizmet etmek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1- Sigorta eksperlerinin hak ve menfaatlerini korumak, bu maksatla gereğinde resmi daireler, sigorta şirketleri ve ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak,

2- Sigorta eksperlerinin sigortacılıkla ilgili yasalara, Sigorta Eksperleri Yönetmeliği'ne, eksperlik etik kurallarına ve diğer ilgili mevzuata uygun hareket etmelerini sağlamak ve bu konuda gerekli girişim ve işlemlerde bulunmak,

3- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

4- Eksperlerin bilgi ve becerilerini artırmak için kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, bu konularla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak, yeni eksperlerin yetişmesini sağlayacak girişimlerde bulunmak ve staj müessesesinin amacına uygun işlemesini sağlamak için gerekli yardımlarda bulunmak,

5- Üyelerin sigorta ve ekspertiz konusunda karşılaşacakları sorunlarda onlara yardımcı olabilecek hizmetlerde bulunmak,

6- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

7- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

8- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul etmek,

9- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

10- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

11- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

12- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

14- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

15- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

16- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

17- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle, kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, ihtiyaç sahibi üyelere yardımda bulunmak,

18- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

19- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Sigorta eksperliği mesleğinin saygınlığını korumak amacıyla, derneğe üye olsun olmasın, sigorta eksperliği mesleğini icra edenler arasında mesleğin onur ve itibarını zedeleyecek davranışlar içinde olduğu ihbar veya tespit edilenler ile yasal mevzuata ve meslek etiğine aykırı davranışları tespit edilenler hakkında edindiği bilgileri Sigorta Eksperleri İcra Komitesi'ne ve diğer kurumlara bildirmek, sonuçları takip etmektir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Hazine Müsteşarlığı bünyesinde alınan Sigorta Eksperlik Belgesi'ne sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Ancak, yabancı uyruklu, denkliği kabul edilmiş eksperlik belgesi sahibi gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek sicil kuruluna yönlendirilerek gerekli süreç sonrasında, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Üyeliğine karar verilen kimseye, bu karar ile birlikte giriş ücreti ve üye olduğu yıla ait üye olduğu tarihe kadar gün hesabı yapılarak hesaplanan aidatı otuz (30) gün içinde ödemesi gerektiği bildirilir. Bu süre içinde gereken ödemenin tamamı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenip bildirilen şekilde yapılmadığı takdirde, üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin karar, başkaca bir işlem veya bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden kalkar ve üyelik başvurusu hiç yapılmamış sayılır.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğin amaçlarını yaymakta katkı ve hizmetleri ile temayüz etmiş bir kimse ile maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyenin seçme ve seçilme hakkı bulunmaz.

Üyelik haklarının kullanılmasının geçici olarak sınırlandırılması (askıya alınması):

Derneğin genel kurul toplantısı olduğu yıl ve bir önceki yıl hariç olmak üzere, geçmiş yıllar için tahakkuk etmiş aidat ve diğer borcunu ödememiş olan üye genel kurul toplantılarında seçme ve seçilme hakkını kullanamaz ve yararlanamaz. Seçme ve seçilme hakkının kullanımı kaldırılan üye birikmiş borcunu ödemesi halinde seçme ve seçilme hakkına ilişkin sınırlandırma kaldırılır.

Dernek üye kayıt numaraları değiştirilemez ve müteselsilen verilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6- İlgili yasalar, meslek haysiyeti ve meslek etik kuralları ile bağdaştırılması mümkün görülmeyen durum ve davranışlarda bulunmak

7- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından önerilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan cezalardan birisini almış olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Her ne sebeple olursa olsun, üyeliği sona eren kişinin mirasçıları, dernek mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Üyenin sahip olduğu haklar, vefat ile sona erer.

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel Kurul,
2- Yönetim Kurulu,
3- Denetim Kurulu,
4- Disiplin Kurulu,
5- Sicil Kurulu,

Dernek Genel Kurulu'nun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden ve şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel Kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya Denetim Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, iki yılda bir, nisan ayı içerisinde, Yönetim Kurulu'nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu'nca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'u toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere bildirimde bulunur. 3. Maddede (Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri) belirtilen kısıtlamalara tabi üyeler genel kurul toplantısına katılabilirler, ancak Dernek Organlarına seçilemezler ve oy kullanamazlar.

Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu'nca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan başkanına aittir.

Genel Kurul'da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul'da her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzelkişinin üye olması halinde, tüzelkişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu'na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul'un Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel Kurul'da aksine karar alınmamışsa, dernek organları üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş zarflara, kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

3. maddede (Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri) ifade edilen borçlarından dolayı, seçme ve seçilme hakkını kaybetmiş üye, genel kurul toplantısı başlamadan borcunu ödediği taktirde seçme ve seçilme haklarına ilişkin kısıtlama ortadan kalkar.

Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul'ca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun ibrası,

4- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

8- Yönetim Kurulu'nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9- Dernek Yönetim ve Denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

12- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13- Derneğin vakıf kurması,

14- Derneğin fesih edilmesi,

15- Yönetim Kurulu'nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17- Mevzuatta Genel Kurul'ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulu'nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10- Yönetim Kurulu, dernek başkanı dahil 18 asıl ve 17 yedek üye olarak Genel Kurul'ca seçilir. Başkanlık için en az iki yıllık dernek üyeliği şartı aranır. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak, iki başkanvekili, bir genel sekreter, bir sayman ve üyeyi belirler. Yönetim Kurulu vereceği karar üzerine bu görev bölümünde değişiklik yapabilir.

Başkanlığın boşalması halinde, başkanlık ve yalnız Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi için en geç bir ay içinde, olağanüstü seçim genel kurulu toplantıya çağrılır. Bu şekilde seçilen başkan ve üyeler, eskilerinin görev süresini tamamlarlar. Ancak olağan seçim genel kuruluna altı ay kala olağanüstü seçim kurulu toplantıya çağrılmaz. Bu durumda başkanvekili başkanın görevini üstlenir.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Yedek üyeler de toplantılara katılabilir, oy hakları yoktur.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul'da aldığı oyçokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

4- Genel Kurul'un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Genel Kurul'un verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6- Derneğin şubelerinin ve temsilciliklerinin denetlenmesini sağlamak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik ve diğer kurulların temsilciliklerinin açılmasını sağlamak ve kurulların çalışma usul ve esaslarını belirlemek, komisyonlar kurmak,

8- Genel Kurul'da alınan kararları uygulamak,

9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul'a sunmak,

10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

14- Ana tüzük ve ilgili yasaların hükümlerini ihlal eden veya meslek haysiyetiyle bağdaşmayan davranışlarda bulunan üyelerin soruşturulması amacı ile Disiplin Kurulu'na sevk etmek ve kurulun önerdiği kararların uygulanması için gerekli işlemleri yapmaktır.

Denetim Kurulu'nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul'da aldığı oyçokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin Kurulu Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12- Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu; tüm sigorta eksperlerinin sahadaki haklarını korumak, uğramış oldukları saldırı, baskı, sözlü taciz ve hakaret ile şiddet içeren tutumlara karşı eksperlerin yanında olarak birliği sağlamak, mesleğin ve meslektaşların onur ve haklarını korumak, sigorta sektörü üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanları engellemek, eksperlerin sahadaki davranışları ile ilgili üçüncü şahıslardan gelecek şikâyetleri incelemek ve bu yönde çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Disiplin Kurulu üyelerin çalışmalarında sigorta eksperliği mesleğinin ciddiyet, hakkaniyet, tarafsızlık, doğruluk ve mevzuata uygunluk prensiplerini zedelediği veya davranışları ile meslektaşları arasında dayanışmayı bozduğu, etik kurallara uymadığı, yasaları çiğnediği hallerde bu üyeler hakkında gerek kovuşturmada bulunmak ve gerektiğinde disiplin cezaları almaları önerisini Yönetim Kurulu'na bildirmek görev ve yetkisine sahiptir. Disiplin Kurulu, üyeler arasından 13 asıl ve 13 yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Kurul üyeleri ilk toplantılarında aralarından bir başkan, başkanvekili ve bir raportör seçerler. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya başkanvekili toplantıya başkanlık eder.

Disiplin Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Disiplin Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul'da aldığı oyçokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılabilir.

Disiplin Kurulu başkanlığında, istifa veya başka bir sebeple boşalma olursa Genel Kurul'da aldığı oyçokluğu sırasına göre yedek üye göreve çağrılır, kurul asıl üyeleri arasından bir başkan seçerler.

Disiplin Kurulu, başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Disiplin kovuşturması kurul tarafından verilen bir kararla açılır. Kurul üyelerinden birisi veya birkaçı kovuşturma için görevlendirilebilir

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu'nun talebi veya Yönetim Kurulu eliyle ulaştırılan veya üyeler ile üçüncü şahıslar tarafından doğrudan doğruya kendisine yazılı veya elektronik posta aracılığıyla bildirilen şikâyet başvurusu üzerine soruşturmaya başlar.

Başvurunun doğrudan doğruya Disiplin Kurulu'na yapılması halinde, şikâyeti içeren başvurunun bir sureti ilk toplantıyı takiben üç gün içerisinde Yönetim Kurulu'na gönderilir. Yönetim Kurulu, gerek duyarsa görüşünü on gün içinde yazılı olarak Disiplin Kurulu'na bildirir.

Tarafları, varsa tanıkları davet ederek dinler. Gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya derneğin yetkili organlarından talep ederek inceler. Hakkında kovuşturma yapılan üyeyi dinlemek üzere davet ettikten ve yazılı savunması için verilen yeterli bir süre geçtikten sonra kararını verir. Kararını, gerekçesi ve varsa ceza önerisi ile birlikte Yönetim Kurulu'na sunar.

Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya verilecek kesin süre içinde yazılı savunma da göndermeyen kimse hakkında, başkaca bir işleme gerek görülmeden mevcut delillere göre karar verilir

Disiplin Kurulu'na bildirilen şikâyetler, kurul tarafından değerlendirilmeden üyelerce bireysel olarak çalışma yapılmaması ve şikâyetin gizli tutulması esas kabul edilir. Aksi takdirde kurul üyesinin üyeliği düşürülür.

Disiplin Kurulu, üye hakkında yapılan soruşturma sonrasında ceza verme yetkisine sahip değildir. Üyenin durumuna uyan cezayı gerekçesi ile Yönetim Kurulu'na sunar, Yönetim Kurulu karara bağlar.

Kurul, üyenin davranışının ağırlık derecesine bakarak, aşağıda belirtilen cezalardan durumuna uygun olanı Yönetim Kurulu'na bildirir.

Disiplin Kurulu tarafından önerilebilecek cezalar

Sözlü ihtar: Eksperin sözlü olarak Yönetim Kurulu tarafından uyarılmasıdır. Siciline geçmez.

Yazılı ihtar: Eksperin yazılı olarak uyarılmasıdır. Siciline geçer.

Kınama: Eksperin meslek etik kurallarına ve adabına uymayan davranışlar dolayısıyla kınanmasıdır. Siciline geçer.

Dernek üyeliğinden çıkarma: Üyenin süresiz dernekten çıkarılmasıdır.

Sicil Kurulu Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13- Sicil Kurulu

Sicil Kurulu; derneğin üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

Sicil Kurulu'nun görev ve yetkileri:

1- Derneğe üyelik başvurularını teslim almak,

2- Üyelik başvurularını 15 gün süre ile dernek merkezinde ilan etmek,

3- Üyelik başvuruları hakkında yapılabilecek itirazları incelemek ve Yönetim Kurulu'na görüş bildirmek

4- Gerek gördüğü takdirde, üyelik başvurusunda bulunanlar hakkında her türlü araştırmayı yapmak,

5- Üyelik başvurularını, olumlu veya olumsuz görüşü ile birlikte, Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,

6- Üye defterini ve Sicil Kurulu karar defterini tutmak,

Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.


Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 14- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 240 TL, aylık olarak da 20 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

2- Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %100'ü ayda bir Genel Merkeze gönderilir.

3- Gerçek ve tüzelkişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, eğitim, kurs, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8- Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 15-Defter tutma esasları:

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği'nin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği'nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6'ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü'ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri'ni esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 16-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.


Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.

Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 17-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Madde 18-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler:

Bildirim Yükümlülüğü

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Genel Kurul sonuç bildirimine;

1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.

Yurtdışından yardım alınmadan önce Dernekler Yönetmeliği Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23'de gösterilen) "Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 19-Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu'nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 20-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 21-Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulu'nca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği'nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 22-Şubeler, tüzelkişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 23-Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'dur.

Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek, Denetim Kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak Şube Genel Kurulu'nca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulu'nda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 24-Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını Genel Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, şubat ayı içerisinde, Şube Yönetim Kurulu'nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, Genel Merkez Genel Kurulu'nda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulu başkanları şube adına delege seçilmeleri halinde genel merkez genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkına sahiptir.

Genel Merkez Genel Kurulu'na en son Şube Genel Kurulu'nda seçilen delegeler katılır. Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Genel Merkez Genel Kurulu'na katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin Yönetim veya Denetim kurullarında görevli olanlar Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kurulu'na seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 25-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulu'nda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 26-Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurul'da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel Kurul'da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 27- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurul'da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel Kurul'da fesih kararı oylamasıaçıkolarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurul'ca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul'da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul'da, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 28- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 28 (Yirmi sekiz) maddeden ibarettir.


Bu sayfa en son 10.07.2024 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ